Nội dung chương trình


Chia sẻ tầm nhìn về lĩnh vực đầu tư tài Việt Nam và xu hướng Thế Giới

Chia sẻ về con đường trở thành một nhà đầu tư từ khi 20 tuổi

Kinh nghiệm từ một nhà quản lý quỹ quốc tế với 26 năm kinh nghiệm

Cơ hội để có thể làm việc tại một môi trường đầu tư chuyên nghiệp

Liên hệ