Tại sao lại có sự chênh lệch lớn về khối tài sản giữa hai nhóm ngành nghề?

Liên hệ